دانلود رمان آرزویم رویا است

کافه نویسندگانکافه نویسندگان
409 بازدید
دانلود رمان آرزویم رویا است از سید سعید بیات

[icon name=”cloud-download” class=”red” unprefixed_class=”red”] دانلود رمان آرزویم رویا است از سید سعید بیات.در این بخش از سایت کافه نویسندگان،رمان آرزویم رویا است را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. برای دانلود رمان آرزویم رویا است از سید سعید بیات با ما همراه باشید

[icon name=”bookmark” class=”red” unprefixed_class=”red”] خلاصه رمان آرزویم رویا است از سید سعید بیات :

رمانی عاشقانه را می‌خوانیم از زندگی مرد جوانی به نام افشین که به تازگی همسر خود را از دست داده و مأیوس درگیر اتفاقات زندگی شده که در این بین ممکن است ماجرایی برایش پیش بیاید تا زندگی‌اش را دستمایه تحول قرار دهد. امّا کدام اتفاق می‌تواند او را به راه تسکین غم‌هایش برساند؟ آیا افشین قادر خواهد بود سر و سامانی به اوضاع آشفتهٔ خود بدهد؟

[icon name=”book” class=”red” unprefixed_class=”red”] بخشی از رمان آرزویم رویا است از سید سعید بیات :

نگـاه هـاي انـدوه بـارش بـه سـوي سـاحل بـود و بغـض گلـویش را مـی فشـرد. تنهـا سـاحل را نظـاره گـر ب ـود ودر حال ـت طبیع ـی خ ـود نبــود.آن قــدر گری ـه کــرده بــود کـه دیگـر از چشــمانش اشـک جـاري نمـی شـد.مـوج هـاي سـاحل پاهـایش را لمـس مـی کــرد وانــدوهش را بــه ســوي دریــا مــی بــرد.همــان چنــان کــه هم ـین ط ـور خیـره مانــده ب ـود احسـاس مــی کـرد دیگـر دنیــا تمـام شـده واو ب ـه آخـر خ ـط رسـیده ،از دسـت روزگـار عاصـی شـده بـود.تنهـا سـخنی کـه بـر زبـان مـی آورد ایـن بـود:چـرا منـو تنهــ ـا گذاشــ ـتنی؟!چــ ـرا تقــ ـدیر مــ ـن ایــ ـن جــ ـوري رقــ ـم خورد؟دیگــه نمــی تــونم ایــن راه رو بــدون تــو ادامــه بــدم.در حـالی ایـن جمـلات را بـر زبـان مـی آوردقطـرات اشـکش جـاري مـی شـد ونمـی توانسـت دردش پنهـان کنـد.آه رویـاي مـن کجـا رفتی .مـن چطـوري بعـد از تـو زنـدگی کـنم.نـه نـه نمـی تـونم.بـه سـوي دریـا روانـه شـد تـا خـود را بـه مـوج هـایش ملحـق کنـد ودر اعمـاق دریـا آرام گیـرد.همـین طـور کـه مـی رفـت احسـاس مـی کـرد ب ـه رویـایش نزدیـک مـی شـود.ب ـرادرش وقتـی او را دیــد ســریع دویــد تــا او را از ایــن کــار منصــرف کنــد.وقتــی خــود را بــه او رســاند کــه بیهــوش شــده بــود.ســریع او را بــه بیمارســتان محلــی بــرد .از آن جــا بــه منزلشــان تلفــن کــرد ومــادرش گوشــی را برداشــت.ســعید در حــالی کــه گریــه مــی کـرد بـه مـادرش گفـت کـه بـه بیمارسـتان بـرود.مـادرش وقتـی دلـیلش را پرسـید سـعید چیـزي نگفـت.پ ـدرش نیـز از سـرکار آمـــد وحـــال زنـــش را مســـاعد نمـــی دیـــد.


[icon name=”address-card” class=”red” unprefixed_class=”red”] اطلاعات اثر :


  • [icon name=”align-justify” class=”red” unprefixed_class=”red”] دسته بندی : رمان
  • [icon name=”address-card” class=”red” unprefixed_class=”red”] عنوان : آرزویم رویا است
  • [icon name=”male” class=”red” unprefixed_class=”red”] نویسنده : سید سعید بیات
  • [icon name=”map” class=”red” unprefixed_class=”red”] ژانر:عاشقانه

[icon name=”address-card” class=”red” unprefixed_class=”red”] شناسنامه اثر:


  • [icon name=”font” class=”red” unprefixed_class=”red”] سطح اثر: – –
  • [icon name=”eye” class=”red” unprefixed_class=”red”] ناظر: – –
  • [icon name=”paint-brush” class=”red” unprefixed_class=”red”] طراح: کیاناز تربتی نژاد
  • [icon name=”user” class=”red” unprefixed_class=”red”] کپیست: – –

[icon name=”heart” class=”red” unprefixed_class=”red”] دیگر رمان های پیشنهادی:

دانلود رمان قربانی اثر مینا سلطانی

دانلود رمان آسکی اثر مهدیه صابریان

دانلود رمان همخونه شیطون من اثر دینا محدث

دانلود رمان تیوا اثر مهسا فرخیان

دانلود رمان فریاد های در گلو مانده از م.صالحی

دانلود رمان سه سوت اثر بهاره شریفی

 

لینک های دانلود رمان
دسته بندی دانلود رمان عاشقانه
اشتراک گذاری
من رویای عشقی را در سر دارم که در آن اشتیاقی دو جانبه برای جست و جوی حقیقتی برتر میان دو تن پدید آید شاید نباید آن را عشق نامید. شاید نام حقیقی آن دوستی است.(وقتی نیچه گریست اثر آروین یالوم)

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
ورود به سایت